Bu lông hóa chất ống nhộng M10

10.000

Bu lông hóa chất ống nhộng M10 là phần hóa chất đông kết nhanh để gắn thanh ren M10x130 vào bê tông tạo thành bu lông hóa chất M10x130.

Không có sản phẩm xem gần đây