Bu lông hóa chất ống nhộng M20

110.000

Bu lông hóa chất ống nhộng M20 là phần hóa chất đông kết nhanh để gắn thanh ren M20x260 vào bê tông tạo thành bu lông hóa chất M20x260.

Không có sản phẩm xem gần đây