Bu Lông lục giác cấp bền 8.8

50.000

Gồm 3 phần chính:

  • Phần bu lông: Thiết kế 1 đầu hình lục giác cùng với phần thân tiện ren.
  • Phần đai ốc: Được thiết kế rời với phần bu lông, có thể lắp vào phần thân bu lông.
  • Phần lông đền: Có thể là lông đền vênh hoặc phẳng nhằm tạo sự vững chắc cho mối liên kết.

Không có sản phẩm xem gần đây